Onze visie

De Liduinaschool, locatie Timorstraat, staat sinds 1925 midden in de Indische buurt in Haarlem-Noord. Een buurtschool waar er alles aan wordt gedaan om kinderen in de volle breedte te laten ontwikkelen: cognitief, sociaal en als persoon. Onderwijsfilosoof Biesta (2012) spreekt van kwalificatie, socialisatie en subjectivicatie.

De Liduinaschool is een Vreedzame school waar, nu in het klein en straks in het groot, kinderen een actieve en positieve bijdrage kunnen leveren aan de (multiculturele) samenleving. Respect,
gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en een open, nieuwsgierige, positieve houding staan daarbij voorop. Iedereen mag er zijn, ongeacht verschillen in uiterlijk, achtergrond, religie, opvattingen, sekse en competenties.

Samen worden wie je bent

Een fijn en veilig schoolklimaat maakt dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van enthousiaste leerkrachten heeft hoge verwachtingen van leerlingen, van zichzelf en van elkaar. Iedere dag zet het team zich samen in voor goed onderwijs en gaat altijd op zoek naar verbetering. De basis is goed reken- en taalonderwijs waarin het aanbod voortdurend wordt afgestemd op het niveau van de leerlingen; leerlingen die dit nodig hebben krijgen extra instructie of juist extra uitdaging. Hoge onderwijsopbrengsten vinden we belangrijk. Wij streven bij alle cognitieve vakken naar resultaten die minimaal op het landelijk gemiddelde liggen. Daarmee wordt een stevige basis gelegd voor een succesvolle toekomst van onze leerlingen.

Leren van én met elkaar

Effectieve onderwijsstrategieën als Expliciete Directe Instructie (EDI) en coöperatieve werkvormen
maken optimale onderwijsresultaten mogelijk. Er is een rijk aanbod, op het gebied van wereldoriëntatie-vakken, beeldende vorming, muziek- en bewegingsonderwijs. Klassikaal onderwijs wordt gecombineerd met samenwerken in thema’s en projecten waarbij wordt geleerd van én met elkaar. Ook leerlingen hebben inbreng in het aanbod, zij organiseren schaak-, dam- en
voetbaltoernooien. Als vertegenwoordigers van de leerlingen heeft de leerlingenraad een belangrijke stem in het verwezenlijken van de ideeën van de leerlingen en zet zaken die onder de leerlingen spelen op de agenda.

Kernwaarden als plezier, respect, vertrouwen, zelfstandigheid en samenwerken leven wij na.

Onze missie is: samen worden wie je bent - leren van en met elkaar
Naar kinderen
 • Wij geven kinderen kwalitatief goed onderwijs in een veilige en stabiele leersituatie.
 • Wij zorgen voor een optimaal pedagogisch klimaat waarbij het welbevinden van de leerling voorop staat.
 • Wij zorgen voor een stimulerende leeromgeving waar kinderen met aansprekende en actuele methoden gedifferentieerd onderwijs krijgen.
 • Wij bevorderen een zelfstandige werkhouding, waarmee wij beogen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen, die initiatieven nemen, keuzes maken en verantwoordelijkheid kunnen dragen.
 • Wij besteden veel aandacht aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben.
Naar ouders
 • Wij staan garant voor kwalitatief goed onderwijs.
 • Wij geven ouders regelmatig informatie over de vorderingen en het welbevinden van hun kind of kinderen.
 • Wij geven de ouders een actieve rol binnen de school opdat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de school.
 • Wij zorgen ervoor dat ouders hun kijk op de kwaliteit van het onderwijs kunnen inbrengen.
Naar medewerkers
 • Wij werken vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid naar kinderen en ouders aan onze kerntaken.
 • Wij zorgen voor een werkklimaat waarin mensen elkaar aanspreken op de kwaliteit van het onderwijs en op het creëren van hoge opbrengsten ervan.
 • Wij zorgen voor een leercultuur in de organisatie waarin mensen ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor het versterken van hun professionaliteit.
 • Wij zorgen voor een open relatie met de omgeving van onze school.
Naar onze partners
 • Samen met onze partnerlocaties binnen onze stichting en ons samenwerkingsverband zorgen wij voor gemeenschappelijke zorgvoorzieningen voor kinderen die speciale en zeer speciale begeleiding nodig hebben.
 • Voor de gemeente en andere instanties zijn wij een betrouwbare partner.