Medezeggenschapsraad (MR)

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel.

Iedere school heeft een directie en een schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad.

Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

De school kent ook een leerlingenraad en een ouderraad. Het grote verschil is echter dat deze raden geen wettelijke bevoegdheden hebben, en de medezeggenschapsraden wel. Ouderraden en leerlingenraden hebben vooral tot taak de medezeggenschapsraad te adviseren.

In feite praat de MR mee over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (MR). Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet het bestuur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel. Eén keer per jaar brengt brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Vaak zal de raad ook tussentijds zijn achterban informeren. Zo kunnen alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt. In feite kan de MR dus zorgen voor een grote openheid binnen de school.

De Medezeggenschapsraad praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Junoplantsoen en Timorstraat hebben allebei een eigen deelraad waarin het ouderdeel en leerkrachtdeel zitting heeft. 

Nadere informatie over werkwijze en bevoegdheden van de MR vindt u via de volgende link: 

 

Namens de personeelsgeleding hebben zitting in de MR:

  • Caroline van Wees (leerkracht Timor)

Namens de oudergeleding hebben zitting in de MR:

  • dhr. Dirk de Jong

  • mw. Mirjam Zandstra 

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via mr@liduinaschool.nl.